LICITACE

Obecně k licitaci

Licitace je efektivní způsob prodeje nemovitosti/družstevního podílu, který umožňuje na základě zájemci předložených nabídek vybrat zájemce o nemovitost/družstevní podíl s nejvýhodnější nabídkou kupní ceny. Hlavním cílem použití pozitivní licitaci je nalezení optimální tržní ceny pro kupujícího i prodávajícího.

Obecné podmínky licitace – veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku kupní ceny

(zkratka: Soutěž):

Společnosti Realitní kancelář ZOO Reality s.r.o.  (zkratka: Zprostředkovatel) jsou oprávněni pro vlastníka (zkratka: Prodávající) opatřovat zájemce o nemovitost/družstevní podíl (zkratka: Zájemce) na základě Soutěže v souladu s níže uvedenými podmínkami a v neujednaném v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Jedná se o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku vyhlášenou na základě výzvy Zprostředkovatele (např. v inzerci) potencionálním Zájemcům k podání nabídky kupní ceny u konkrétní nabízené nemovitosti/družstevního podílu.

Výběr Zájemce formou licitace je způsob zprostředkování, který může Zprostředkovatel využít u jakékoliv nemovitosti/družstevního podílu ve své nabídce. Má se za to, že kupní ceny uvedené v inzerci Zprostředkovatele jsou ceny minimální/vyvolávací, konečná kupní cena bude případně určena Soutěží.

Zájemce na základě Protokolu o nabídce kupní ceny (zkratka: Protokol) podává na základě výzvy Zprostředkovatele závaznou nabídku kupní ceny (zkratka: Nabídka) a projevuje tím vážný zájem o předmětnou nemovitost/družstevní podíl ve vlastnictví Prodávajícího, jenž zprostředkovává Zprostředkovatel.

Zájemce doručí Zprostředkovateli podepsanou Nabídku výhradně na tomto podepsaném a řádně vyplněném Protokolu nejpozději do termínu uvedeném v Protokolu. V Nabídce Zájemce uvede zejména identifikaci své osoby, bydliště, kontakt, nabídku kupní ceny a způsob financování. Způsob doručení Nabídky určuje Zprostředkovatel (možnosti doručení: osobně na prohlídce, na pobočku Zprostředkovatele nebo na emailovou adresu uvedenou v Protokolu).

Nabídka je pro Zájemce závazná až do okamžiku jejího zániku. Na později doručené Nabídky nebude brán Zprostředkovatelem zřetel s výjimkou situace, kdy je Zájemce vyzván Zprostředkovatelem k navýšení nabídky kupní ceny, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě (Zájemce má možnost navýšit nabídku kupní ceny, pokud jiný zájemce předloží stejnou či vyšší nabídku).

Podpisem Protokolu Zájemce stvrzuje, že je seznámen s těmito podmínkami a obsahem Protokolu, že souhlasí se zněním Dohody o koupi nemovitosti/družstevního bytu (zkratka: Dohoda) a že má vážný zájem o v Protokolu uvedenou nemovitost/družstevní podíl. Dohoda bude uzavírána mezi Zprostředkovatelem, Prodávajícím a Zájemcem s nejvýhodnější Nabídkou.

Nejvýhodnější Nabídku určuje Zprostředkovatel, a to nejpozději do 14 dnů po uplynutí termínu pro podání Nabídek. Zprostředkovatel je oprávněn vyzvat k uzavření Dohody Zájemce, který nepředložil nejvyšší Nabídku kupní ceny, příp. nevyzvat k uzavření Dohody žádného Zájemce. Zprostředkovatel je oprávněn libovolně opakovat výběr nejvýhodnější Nabídky, a to i po výše uvedené lhůtě.

Zájemce s nejvýhodnější Nabídkou je povinen na výzvu Zprostředkovatele uzavřít nejpozději do 3 dnů od vyzvání Smlouvy o rezervaci nemovitosti, která je přílohou tohoto Protokolu, uhradit tzv. Rezervační zálohu řádně plnit povinnosti sjednané v Smlouvě. V případě porušení jakékoliv z těchto povinností je Zájemce povinen nahradit škodu, která takovým porušením Zprostředkovateli vznikne.

Nabídka Zájemce zanikne, resp. je automaticky odmítnuta po uplynutí dvou měsíců ode dne termínu pro podání Nabídek. Tímto způsobem mohou zaniknout Nabídky všech Zájemců. Má se za to, že Zájemce je informován o odmítnutí Nabídky uplynutím výše uvedené lhůty. V případě navyšování Nabídky kupní ceny Zájemcem, zanikne Nabídka zájemců, kteří se navyšování účastní, uplynutím dvou měsíců ode dne poslední výzvy k navýšení Nabídky.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a podmínky Soutěže bez jakéhokoliv omezení. Změna je účinná okamžikem jejího oznámení Zájemci (prostřednictvím kontaktního emailu, telefonicky, na internetových stránkách Zprostředkovatele, osobně na prohlídce apod.), který má právo změnu nepřijmout a Nabídku proto odvolat (tzn. Soutěže se nezúčastnit, resp. svoji účast ukončit, a to z důvodu změny podmínek, postupu či pravidel Soutěže ze strany Zprostředkovatele)

Zprostředkovatel je oprávněn kdykoliv Soutěž ukončit bez uvedení důvodu a náhrady. Nárok na náhradu škody či nákladů účasti v Soutěži je v takovém případě vyloučen.

V neujednaném se Soutěž řídí primárně pokyny Zprostředkovatele, případně příslušnými ustanoveními § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. Občanského zákoníku.